Un gesto di cortesia

Stève jìnd’o filobbùss, stamatìne,
nzertàte de gènd, chjìne chjìne,
quànn na  uagnèdd s’àve alzàte,
e u pòst lìbbere m’à lassàte.

Sò rengrazziàte pe stà criànz,
ma seccòme jè fernùte chess’ usànz,
me so assedùte e penzàve: ma percè,
cùdd pòst u’avève dàte pròbbie a me?

Quànn sò arrevàte a càse,
u percè m’u àve dìtt u spècchie:
sò devendàte spelàte, brùtt’e vècchie!

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status