Un gesto di cortesia

Stève jìnd’o filobbùss, stamatìne,
nzertàte de gènd, chjìne chjìne,
quànn na  uagnèdd s’àve alzàte,
e u pòst lìbbere m’à lassàte.

Sò rengrazziàte pe stà criànz,
ma seccòme jè fernùte chess’ usànz,
me so assedùte e penzàve: ma percè,
cùdd pòst u’avève dàte pròbbie a me?

Quànn sò arrevàte a càse,
u percè m’u àve dìtt u spècchie:
sò devendàte spelàte, brùtt’e vècchie!