U dialétte nest

U DIALÉTT NEST (di ARTURO SANTORO)

(legge Felice Alloggio)

Quànn nù dialètt, se pòte scriv’nvèrs,

non ze pòte dìsce, ca jè tjìmb pèrs!

  

Ci tu va a nù pajìse, ce gìre u mùnn sàne,

ce sacce…va a Nàbbue, a Rom’o a Melàne,

e pàrl che la gènd, ma che la gènda drètt,

tu sjìnd’a tùtt vànn, ca pàrlene dialètt.

 

 

Jì m’addemann’angòre, percè mò, sùl’a Bbàre

se mètten’a pavùre a parlà come nge pàre?

Ci dìsce ca jè brùtt, cùss dialètt nèst,

o non ganòsce u mùnn, o jè na càpe tèst.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status