U dialétte nest

U DIALÉTT NEST (di ARTURO SANTORO)

(legge Felice Alloggio)

Quànn nù dialètt, se pòte scriv’nvèrs,

non ze pòte dìsce, ca jè tjìmb pèrs!

  

Ci tu va a nù pajìse, ce gìre u mùnn sàne,

ce sacce…va a Nàbbue, a Rom’o a Melàne,

e pàrl che la gènd, ma che la gènda drètt,

tu sjìnd’a tùtt vànn, ca pàrlene dialètt.

 

 

Jì m’addemann’angòre, percè mò, sùl’a Bbàre

se mètten’a pavùre a parlà come nge pàre?

Ci dìsce ca jè brùtt, cùss dialètt nèst,

o non ganòsce u mùnn, o jè na càpe tèst.